+48 502 834 443 wynajembusowkrakow@gmail.com Kraków 24h

Umowa najmu

1. Firma Maestro Transfer Sp. z o .o. wynajmuje pojazd marki………. Model………… , numer rejestracyjny …… klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń i wad. Wszelkie usterki i uwagi dotyczące stanu pojazdu należy zgłosić do pracownika firmy Maestro Transfer Sp. z o .o. w momencie odbioru pojazdu.

2. Klient jest zobowiązany zwrócić pojazd właścicielowi w takim stanie w jakim go wynajął – z kompletem opon /5 szt./, z dokumentami oraz z wyposażeniem dodatkowym opisanym w „raporcie o stanie pojazdu „

3. Każde nie uzasadnione wynikające z winy klienta przedłużenie wynajmu należy zgłosić najpóźniej na 12 godzin przed zakończeniem pierwotnego okresu wynajmu i otrzymać zgodę .W przypadku braku zgody pojazd należy zwrócić zgodnie z podpisaną wcześniej umową najmu lub zadeklarowanym zwrotem. W razie nie zwrócenie auta firma naliczy kary w kwocie 2000pln z tytułu utraty kolejnego klienta.

4. Pojazd ubezpieczony jest w zakresie AC i OC zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie RP oraz UE . Klient wynajmujący pojazd zobowiązany jest do: a) przestrzegania przepisów prawa, b) zapłaty na własny koszt mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów prawa, c) nie przewożenia większej ilości pasażerów niż ilość przewidziana w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu, d) nie popychania lub ciągnięcia innego pojazdu . e) nie wwożenia na lub wywożenia poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi, f) nie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków lub leków powodujących zaburzenia świadomości, g) nie brania udziału w rajdach, wyścigach, zawodach itp., h) nie przewożenia pojazdem środków żrących, brudzących o ostrych krawędziach lub innych mogących uszkodzić pojazd lub zabrudzić go itp., i) nie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Klient może prowadzić pojazd pod warunkiem, że posiada ważne prawo jazdy i jest ono ważne co najmniej na 6 miesięcy wcześniej przed zawarciem umowy najmu. Kopia prawa jazdy jest wykonywana przy odbiorze pojazdu.

6. Osoba trzecia może prowadzić samochód, o ile posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Wszelką odpowiedzialność za pojazd w okresie wynajmu ponosi osoba wynajmująca pojazd.

7. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie bądź nieprzestrzeganie ogólnych warunków najmu i umowy najmu przez wskazaną przez niego osobę trzecią.

8. Firma Maestro Transfer Sp. z o .o. zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru samochodu, jeśli klient nie będzie przestrzegał któregokolwiek z postanowień umowy najmu i ogólnych warunków najmu, w szczególności nie zwróci samochodu w terminie ustalonym w umowie najmu. Firma Maestro Transfer Sp. z o .o. ma prawo obciążyć klienta wszelkimi poniesionymi kosztami związanymi z odbiorem samochodu lub ze stwierdzonymi uszkodzeniami.

9. W przypadku próby wyjazdu za granicę do krajów innych niż deklarowanych w momencie odbioru pojazdu lub w przypadku jakiegokolwiek innego postępowania niezgodnego z warunkami umowy najmu, firma Maestro Transfer Sp. z o .o. będzie miała prawo do obciążenia klienta kwotą do wysokości 5-krotnej ceny wynajmu , ale nie większą niż 10 000 pln.

10. Firma Maestro Transfer Sp. z o .o. nie jest odpowiedzialna za rzeczy pozostawione w samochodzie w trakcie odstawiania samochodu do firmy, a odbiór tych rzeczy odbywa się na koszt klienta.

11. Klient jest zobowiązany do dokonania następujących płatności w ciągu
max.7 dni od wystawienia faktury

 • a) sumy za najem zgodnie z taryfą i warunkami określonymi w umowie najmu, która jest obliczona na podstawie ilości dni,
 • b) sumy za dodatkowe opcje wyposażenia i wszelkie inne opłaty związane z dodatkowymi usługami takimi jak na przykład: zwrot samochodu w innym miejscu niż
  określone w umowie najmu, oraz wszelkie obowiązujące podatki i inne opłaty lokalne,
 • c) klient otrzymuje samochód zatankowany paliwem i powinien go z taką ilością paliwa zwrócić z jaka wynajął , w przeciwnym razie klient zostanie na fakturze obciążony kosztami za usługę uzupełnienia paliwa (dotankowania),
 • d) firma Maestro Transfer Sp. z o .o. może zażądać od klienta zapłacenia w dniu podpisania umowy najmu kaucji zwrotnej na nie przewidywane wydatki związane z uszkodzeniem pojazdu.
 • e) strony ustaliły koszt wynajmu na ………..PLN za …… ……………… z limitem do………km. Należność za kolejny kilometr po przekroczeniu limitu wynosi …………………………… PLN za 1km.
 • f) Pobrano kaucję zwrotną w wysokości 1000,00 PLN

12.Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw uszkodzeń samochodu powstałych w czasie trwania najmu nie wynikających ze zwykłego zużycia rzeczy jeśli nie są następstwem kolizji komunikacyjnej . Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową niezależnie od wykupienia polisy AC za szkody powstałe na pojeździe w przypadku : -wykorzystania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz umową najmu . – uszkodzenia szyb- w tym szyb bocznych oraz szyby czołowej . -uszkodzenia wnętrza wynajmowanego samochodu (trwałe uszkodzenia tapicerki ,kokpitu, foteli , elementów plastikowych , mechaniczne uszkodzenie radia itp.) -prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających , włączając koszty związane z odpowiedzialnością firmy . – utraty , zgubienia kluczyków od pojazdu .
Odpowiedzialność klienta na wypadek szkody AC – to 15% udział własny w szkodzie , nie więcej jak 2500 pln -(dwa tysiące pięćset złotych),tzn. w przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń pojazdu będących następstwem kolizji lub innego zdarzenia lub wynikających ze złego użytkowania pojazdu , sprzecznie z postanowieniami niniejszej umowy klient musi uiścić opłatę 15 % wartości szkody wyliczonej wg. systemu AUDATEX – komputerowego programu do wyliczania szkód na pojazdach samochodowych . Ponadto , klient obciążany jest i musi zapłacić za wszelkie poniesione koszty przez Maestro Transfer Sp. z o .o. , które wykraczają poza zakres polisy ubezpieczeniowej OC/AC oraz ASSISTANCE . W tym holowanie pojazdu , wyciąganie z rowu, usuwanie skutków zdarzenia drogowego .

13.W razie wypadku drogowego klient zobowiązany jest:

 • a) uzyskać stosowne oświadczenie ze wszystkimi danymi uczestników wypadku oraz świadków wraz z ich podpisami,
 • b) nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia.
 • c)zawiadomić policję natychmiast, jeśli trzeba udowodnić winę drugiej strony i gdy są ranni dodatkowo natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe,
 • d) w przypadku kradzieży należy natychmiast powiadomić policję i firmę Maestro Transfer Sp. z o .o.

14.Jeżeli pojazd nie jest użytkowany przez klienta powinien on go zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami i kradzieżą używając wszystkich zamontowanych do tego celu urządzeń oraz w miarę możliwości pozostawiając samochód na parkingach strzeżonych . W
przypadku kradzieży najmowanego samochodu klient jest zobowiązany zwrócić dowód rejestracyjny i kluczyki . W przeciwnym razie firma Maestro Transfer Sp. z o .o. będzie miała prawo do obciążenia klienta kwotą do wysokości równowartości pojazdu.

15. Firma, Maestro Transfer Sp. z o .o. będąca właścicielem samochodu, nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które zostały spowodowane wadą samochodu, powstałą bez winy firmy Maestro Transfer Sp. z o .o.

16. .Klient nie może dokonać żadnych napraw samochodu, za wyjątkiem zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę samochodem. W takim przypadku klient powinien niezwłocznie zawiadomić telefonicznie przedstawiciela firmy Maestro Transfer Sp. z o .o. o zaistniałej sytuacji.

17. Firma Maestro Transfer Sp. z o .o. ma prawo wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) jakiejkolwiek zwłoki z zapłatą b) jeśli klient używa samochód sprzecznie z umową najmu lub z jego przeznaczeniem.

18. W przypadku nieuregulowania należności w terminie, firma F.U.H.AGATEX ma prawo do naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki oraz obciążenia kosztami postępowania. Odsetki zostaną skalkulowane wg aktualnej ustalonej stopy procentowej.

19. Klient podpisując umowę wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wszelkim organom Europejskim w celu uregulowania opłat za parkowanie lub mandaty karne, i jest zobowiązany je terminowo zapłacić.

20. Wszelkie zmiany treści umowy najmu muszą być dokonywane za porozumieniem stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

21. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Ogólnych Warunków Najmu i Umowy Najmu strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu w Krakowie.

Zadzwoń teraz!
+48 502 834 443